👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت ترفند ها در دلفی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت ترفند ها در دلفی

گاهی اوقات نیاز است فرم ما از نظر اندازه پیرو یک الگو باشد و کاربر نتواند خارج از محدوده این فرم را تغییر اندازه دهد، راهی که پیشنهاد می شود، استفاده از Windows Messages تابع WM_GetMinMaxInfo میباشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

33

حجم

0/25 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

ppt

توضیحات کامل

پاورپوینت ترفند ها در دلفی

چکیده:

محدود کردن اندازه فرم در دلفی

گاهی اوقات نیاز است فرم ما از نظر اندازه پیرو یک الگو باشد و کاربر نتواند خارج از محدوده این فرم را تغییر اندازه دهد، راهی که پیشنهاد می شود، استفاده از Windows Messages تابع WM_GetMinMaxInfo میباشد.

unit MinMax;

interface

uses

  SysUtils; WinTypes; WinProcs; Messages; Classes; Graphics; Controls;

Dialogs Forms;;

type

  TForm1 = class(TForm)

  private

    { Private declarations }

    procedure WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage); message WM_GetMinMaxInfo;

  public

    { Public declarations }

  end;

var

 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage);

Begin

  inherited;

  with PMinMaxInfo(MSG.lparam)^ do

  begin

    with ptMinTrackSize do

    begin

      X := 300;

      Y := 150;

    end;

with ptMaxTrackSize do

    begin

      X := 350;

      Y := 250;

    end;

  end;

end;

end.

چگونه تمامی رویدادهای یك شیء را در زمان اجرا به Nil تنظیم ‌كنیم؟

روشی را جهت اینكه تمامی رویدادهای یك شیء تعریف شده در دلفی را در زمان اجرا به Nil تنظیم كنید برای شما بازگو می‌كنیم. شما می‌توانید از RTTIها جهت رسیدن به اهداف خود استفاده كنید اما فقط برای زمان طراحی و اجرا و این امكان برای رویدادها وجود ندارد. استفاده از RTTI، تا حدودی پیچیده است بنابراین من رویه‌ای را برای نسبت دادن Nil به یك شیء موجود در زمان اجرای یك برنامه در دلفی آورده‌ام كه نحوه انجام این كار را به شما نشان می‌دهد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آزمایش کشش میل گرد مبانی نظری دلایل رشد مغرب زمین پاورپوینت فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی پاورپوینت کاربرد مواد افزودنی بتن تحقیق شباهت و تفاوت شیطانی